Skład Zarządu na kadencję 2015/2019

Prezes - Bogdan Żuchowski

Wiceprazes - Stanisław Zawadzki

Sekretarz - Anna Jabłońska

Skarbnik - Izabela Zielińska

Członek Zarządu - Stanisław Dybiec

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Grażyna Czerniawska

Zastępca - Jadwiga Pieńczuk

Sekretarz - Zenona Murawik

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD

25 KWIETNIA 2015R

 

Uchwała nr. 1/2015 - Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD

                                w 2014

Uchwała nr. 1a/2015 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu ROD

                                19.01-31.12.2014r

Uchwała nr. 2/2015 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu ROD w

                              2014r

Uchwała nr. 3/2015 - Absolutorium dla ustępującego Zarządu

Uchwała nr. 4/2015 - Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rozjemczej ROD

Uchwała nr. 5/2015 - Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD

Uchwała nr. 6/2015 - W sprawie opłaty na rzecz ROD

                                        uchwalona kwota 0,75zł za m² z możliwością wpłaty w II ratach:

                               - I termin do 30.05.2015r - 100zł

                               - II termin do 30.06.2015r - pozostała kwota

               wpłaty wyłącznie na konto ROD 06 1240 2148 1111 0010 5185 2073

                      ( 400m² = 300zł + 6zł składka członkowska uchwalona przez PZD pozostaje w ROD )

Uchwała nr. 7/2015 - Zatwierdzenie planu pracy Zarządu ROD na 2015r

                              kadencję 2015r-2019r

Uchwała nr. 8/2015 - Przyjęcie preliminarzy na 2015r

Uchwała nr. 8a/2015 - W sprawie przyjęcia preliminarza na 2015r (zysk)

Uchwała nr. 9/2015 - Terminy spisów prądu i pobieranie opłat

                              30 maj 2015r

                              30 lipiec 2015r

                              30 wrzesień 2015r

                              30 listopad 2015r

                              30 marzec 2016r

                              wpłaty w terminie 14 dni od dnia spisu

                              max. zadłużenie powodujące odcięcie dostaw prądu 10zł

                              osoby dokonujące spisu zwolnieni z opłat w kwocie

                              10zł/godz ( w sumie kwota nie może być większa jak

                              opłata na rzecz ROD )

                              sektor A i A-bis - 2 osoby po 2 godziny (jeden spis )

                              sektor B i C - 2 osoby po 3 godziny ( jeden spis )

Uchwała nr. 10/2015 - Ustalenie opłaty energetycznej ( 20zł ) i koszt 1kWh

                                0,63zł )

                               działkowcy do których na działki nie jest dostarczany                                      prąd przez ROD odejmują kwotę 20zł od opłaty na ROD

Uchwała nr. 11/2015 - Wniosek i uchwała dot. wykonania parkingów w

                                sektorach B i C poprzez wyznaczenie terenu

                                i obsadzenie żywopłotem 

Uchwała nr. 12/2015 - Wniosek i uchwała dot. utwardzenie alei Sasanek sekt.B

Uchwała nr. 13/2015 - Wniosek i uchwała dot. ogrodzenie parkingu w sekt.C

Uchwała nr. 14/2015 - Wniosek i uchwała dot. oświetlenia w sektorze C

Uchwała nr. 15/2015 - Wniosek i uchwała dot. ogrodzenia zewnętrznego sektor

                                B ( działki 42-45 )

Uchwała nr. 16/2015 - Wniosek i uchwała dot. wyrównanie alei Bratków sekt.B

Uchwała nr. 17/2015 - Wniosek i uchwała dot. wyrównanie alei Rusa sektor A

Uchwała nr. 18/2015 - W sprawie ilości godzin pracy na rzecz ROD

                                1 godzina pracy na rzecz ROD = 10zł

                                pracami na rzecz ROD są:

                                - spisy liczników

                                - konserwacja ogrodzenia

                                - ponadobowiązkowa konserwacja alejek

                                - inne prace uzgodnione z Zarządem

                                termin zgłaszenia do 25 maja 2015r na piśmie do

                                Zarządu ROD propozycji wykonania prac

Uchwała nr. 19/2015 - Ogłoszenie dnia 22 sierpnia 2015r "Dniem Działkowca"

Uchwała nr. 20/2015 - Przeznaczenie środków pieniężnych na nagrody dla

                                osób funkcyjnych

Protokół Komisji Mandatowej:

- 396 członków PZD

- 56 obecnych na zebraniu tj. 14.14%

Protokół Komisji Wyborczej - wyniki wyborów:

                         Zarząd                                  Komisja Rewizyjna

Bogdan Żuchowski

Stanisław Zawadzki

Anna Jabłońska

Izabela Zielińska

Stanisław Dybiec

Prezes

Wiceprezes

Sekretarz

Skarbnik

Członek

Grażyna Czerniawska

Jadwiga Pieńczuk

Zenona Murawik

Przewodnicząca

Zastępca

Sekretarz

 

Skład Zarządu 2014/2015

Prezes        - Bogdan Żuchowski (23A)

Wiceprezes - Edward Bogusz (124B)

Sekretarz   - Anna Jabłońska (127B)

Skarbnik     - Izabela Zielińska (166B)

Członek      - Stanisław Dybiec (117B)

Uchwały Zarządu 2013 r

1/2013 - Przydzielenie działki 24C

Uchwały Walnego Zebrania 2013 r

  1/2013 - Sprawozdanie Zarządu za 2012 r

  2/2013 - Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2012 r

  3/2013 - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 r

  4/2013 - Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2012 r

  5/2013 - Wyskość opłaty na rzecz ROD ( 35gr za m2   400m2=140zł  płatne do

                 30 czerwca 2013 r )

  6/2013 - Opłata energetyczna ( 20 zł płatne do 30 lipca 2013 r )

  7/2013 - Prace społeczne na rzecz ROD ( 3 godziny po 10 zł płatne do 30 lipca

                 2013 r )

  8/2013 - Plan pracy na 2013 r

  9/2013 - Preliminarz na 2013 r

10/2013 - Przeniesienie nadwyżki budżetowej z 2012 r na 2013 r

11/2013 - Nagrody i świadczenia w 2013 r

12/2013 - Realizacja zadania inwestycyjnego w 2013 r

13/2013 - Realizacja zadania inwestycyjnego w 2013 r

14/2013 - Realizacja zadania remontowego w 2013 r

15/2013 - Rozadrabniacz do gałęzi ( wypożyczenie 5zł/godz )

16/2013 - Numeracja działek ( na bramach i na furtkach )

17/2013 - Ruch pojazdów na terenie ROD

18/2013 - Własność sieci energetycznej ( kabel do skrzynki ROD skrzynka i liczniki

                nalażą do działkowców )

19/2013 - Fundusz Kulturalno-Oświatowy ( 1gr za m2 działki   400m2=4zł płatne

               do 30 lipca 2013 r )

20/2013 - Koszenie alejek 

21/2013 - Sposób księgowania wpłat od działkowców

               - składka członkowska

               - opłata na rzecz ROD

               - ryczałt energetyczny

               - ryczałt prace społeczne

               - fundusz kulturalno-oświatowy

               - opłata za zużytą energię

22/2013 - Skłąd Zarządu ROD ( 5 osób )

23/2013 - Terminy spisów prądu

               - 30 marzec

               - 30 maja

               - 30 lipca

               - 30 września

               - 30 listopada

24/2013 - Alejkowi ( ustanowienie alejkowych - wyznaczy Zarząd )

25/2013 - Odwodnienie terenu ROD ( wykonanie rowu odwadniającego i udrożnienie

                odpływu do rzeki - wykona Spółka Wodna Halinów - 150zł od działki

                płatne do 30 czerwca 2013 r)

Treść uchwał Walnego Zebrania w jednym pliku - oryginały są do wglądu wyłacznie dla członków PZD.
Uchwały WZ 20.04.2013.
Plik [139.5 KB]

Uchwały Walnego Zebrania 2012

1/2012 - Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu

2/2012 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu

3/2012 - Zatwierdzenie sprawozdania Kom. Rewizyjnej

4/2012 - Zatwierdzenie sprawozdania Kom. Rozjemczej

5/2012 - OpLata na rzecz ROD

6/2012 - Opłata energetyczna

7/2012 - Ilość godzin prac społecznych

8/2012 - Plan pracy na 2012 r

9/2012 - Preliminarz finansowy na 2012 r

10/2012 - Przeniesienie nadwyżki budżetowej z 2011 na 2012 r

11/2012 - Środki na świadczenia i nagrody dla osób funkcyjnych

12/2012 - Odwodnienie

13/2012 - Wymiana i uzupełnienie ogrodzeniea sek. A, B, C

14/2012 - Utwardzenie al. Lecha sek.A

Uchwały Zarządu 2012

1/2012 - Podział nadwyżki budżetowej

2/2012 - Przydzielenie działki nr. 36A

2/A/2012 - Zwolnienie członków Zarządu z prac społecznych

3/2012 - Wygaśnięcie mandatu członka zarządu Zofii Lisatowicz

              przed końcem kadencji

4/2012 - Wygaśnięcie mandatu członka zarządu Magdaleny Czajkowskiej

              przed końcem kadencji

5/2012 - Przydzielenie działki nr. 2Abis (nowy członek PZD)

6/2012 - Przydzielenie działki nr. 108B

7/2012 - Ustalenie opłaty inwestycyjnej na 1000zł

8/2012 - Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Mieczysława Burzyńskiego

              przed końcem kadencji

9/2012 - Dokooptowanie do składu Zarządu Izabeli Zielińskiej

9/A/2012 - Wybór przez Zarząd nowego Prezesa

10/2012- Dokooptowanie do składu Zarządu Renaty Rawskiej

11/2012- Przydzielenie działki nr. 71A

 

Zmiana na stanowisku Prezesa, Skarbnika i Sekretarza od 28.04.

_____________________________________________________

12/2012- Upoważnienie do dysponowania kontem przez Prezesa,

               Skarbnika i Sekretarza

13/2012 - Przydzielenie działki nr. 5Abis 

14/2012 - Dokooptowanie do składu Zarządu Tadeusza Barlika

15/2012 - Przydzielenie działki nr. 19A (nowy członek PZD)

16/2012 - Przydzielenie działki nr. 60A (nowy członek PZD)

17/2012 - Przydzielenie działki nr. 5Abis (nowy członek PZD)

18/2012 - Przydzielenie działki nr. 6Abis (nowy członek PZD)  

19/2012 - Przydzielenie działki nr. 161B (nowy członek PZD)

20/2012 - Utwardzenie alejek w sektorze B 

21/2012 - Zakup rozdrabniacza do gałęzi 

22/2012 - Wyprowadzenie liczników a altanek na alejki w sektorze C 

23/2012 - Przydzielenie działki nr. 71A (nowy członek PZD)

24/2012 - Nagrody dla 3 członków zarządu

25/2012 - Numeracja wejść do ROD

26/2012 - Ujednolicenie kluczy do ROD

27/2012 - Przyjęcie do PZD współmałżonka 121B 

28/2012 - Przyjęcie do PZD współmałżonka 9B

29/2012 - Przyjęcie do PZD współmałżonka 13B

30/2012 - Przydzielenie działki nr. 28B 

31/2012 - Przydzielenie działki nr. 12C

32/2012 - Przydzielenie działki nr. 39A

33/2012 - Przydzielenie działki nr. 1A

34/2012 - Świadczenia (nagrody) dla 6 osób funkcyjnych

35/2012 - Powołanie komisji inwentaryzacyjnej

35a/2012 - Wygaśnięcie członkowstwa PZD z powodu śmierci (działka 24C)

36/2012 - Przydzielenie działki nr. 24B

37/2012 - Przydzielenie działki nr. 54B

38/2012 - Przydzielenie działki nr. 32A